چاپ کردن این صفحه
جمعه, 07 اسفند 1394 17:19

کانون Canon D1150

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایرادات دستگاهای زیراکس   براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

#705    Exceeded max  copyir.com image size per document
- Exceeded max number of image pages (100 pages) in PDF transmission    
#751    Failed to connect to server (Socket level)
- Disconnected the network (Socket is closed  copyir.com)    
#752    Failed to connect to server (Socket level)
- Disconnected the network (Socket is closed  copyir.com)    
#753    Occurred socket errors other than E751/E752    
#755    It started beginning to transmit before the network was connected  copyir.com    
#801    Returned error from SMTP server
- SMTP protocol time out
- Exceeded the specified connecting time limit  copyir.com    
#802    Failed in name resolution using DNS server    
#804    Returned error from FTP server
(No access right to the folder)    
#806    Returned error from FTP server
(User name/Password)    
#808    Returned error from FTP server
(Other than E804/E806)
- FTP protocol time out
- Exceeded the specified connecting time limit  copyir.com    
#810    Returned error from POP3 server
- POP3 protocol time out
- Exceeded the specified connecting time limit  copyir.com    
#812    POP3 password error    
#813    POP3 login name error    
#819    MIME data error    
#820    Base64/uuencode error    
#821    TIFF analysis error    
#827    non support MIME receive    
#828    Type of HTML mail receive error    
#829    Exceeded max receivable size    
#839    SMTP AUTH authentication error
(email and iFAX transmitt)    
E000-0    Startup error
- The temperature detected by the main or sub thermistor does not rise to the specified value during startup control  copyir.com    - Check the fixing film connector  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E001-0    Abnormally high temperature (detected by main thermistor)
- The main thermistor detected an abnormally high temperature during temperature control  copyir.com    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E001-1    Abnormally high temperature (detected by sub thermistor)
- The sub thermistor detected an abnormally high temperature during temperature control  copyir.com    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E002-0    Low temperature during temperature control  copyir.com
- The target temperature is not reached during temperature control  copyir.com    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E003-0    Abnormally low temperature (detected by main thermistor)
-After the temperature detected by the main thermistor has reached the specified value, it does not reach the specified value during initial rotation  copyir.com    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E003-1    Abnormally low temperature (detected by sub thermistor)
- After the temperature detected by the sub thermistor has reached the specified value, it does not reach the specified value during initial rotation  copyir.com    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB
E010-0    Main motor failure
- The main motor is faulty  copyir.com    - Check the connector of the main motor  copyir.com - Replace the main motor  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E100-0    BD detection PCB failure
- The BD detection PCB is faulty  copyir.com    - Replace the laser scanner unit  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E196-1    Flash ROM write/read error
- The write/read of Flash ROM in the Main Controller Board is faulty  copyir.com    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E196-2    PCL ROM write/read error
- The write/read of PCL ROM in the Main Controller Board is faulty  copyir.com    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E197-0    Printer engine communication error
- Erroneous communication between the Engine controller PCB and Main Controller Board was detected  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board  copyir.com - Replace the Engine controller PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E716-0    Erroneous communication with optional cassette
- Disconnection of the optional cassette was detected after power-on, detection of normal connection to the optional cassette, and start of communication  copyir.com    - Check the connectors of the optional cassette PCB and Engine controller PCB  copyir.com - Replace the optional cassette PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Engine controller PCB
E730-0    Inside error of the Main Controller Board (PDL system error)
- The inside of the Main Controller Board is faulty  copyir.com    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E733-0    Erroneous communication between controller and printer
Cannot communicate with the printer at startup  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board for normal connection  copyir.com - Check the power supply of the printer (Check whether initialization is performed at startup)  copyir.com - Replace the Engine controller PCB or Main Controller Board  copyir.com
E736-0    CCU communication error
- The installed modem PCB is incompatible  copyir.com    - Check the connectors of the Main Controller Board and modem  copyir.com - Replace the modem PCB  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E739-0    Erroneous communication between controller and network board
- The installed network board is incompatible    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E805-0    Fan failure
- The fan is faulty  copyir.com    - Check the fan connector  copyir.com - Replace the fan  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E808-0    Fixing drive circuit failure
- The heater does not turn on  copyir.com
- A fixing drive motor failure was detected    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing drive motor  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com - Replace the power supply PCB  copyir.com
E197-0    Printer engine communication error
- Erroneous communication between the Engine controller PCB and Main Controller Board was detected  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board  copyir.com - Replace the Engine controller PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E716-0    Erroneous communication with optional cassette
- Disconnection of the optional cassette was detected after power-on, detection of normal connection to the optional cassette, and start of communication  copyir.com    - Check the connectors of the optional cassette PCB and Engine controller PCB  copyir.com - Replace the optional cassette PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Engine controller PCB
E730-0    Inside error of the Main Controller Board (PDL system error)
- The inside of the Main Controller Board is faulty  copyir.com    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E733-0    Erroneous communication between controller and printer
Cannot communicate with the printer at startup  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board for normal connection  copyir.com - Check the power supply of the printer (Check whether initialization is performed at startup)  copyir.com - Replace the Engine controller PCB or Main Controller Board  copyir.com
E736-0    CCU communication error
- The installed modem PCB is incompatible  copyir.com    - Check the connectors of the Main Controller Board and modem  copyir.com - Replace the modem PCB  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E739-0    Erroneous communication between controller and network board
- The installed network board is incompatible    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E805-0    Fan failure
- The fan is faulty  copyir.com    - Check the fan connector  copyir.com - Replace the fan  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E808-0    Fixing drive circuit failure
- The heater does not turn on  copyir.com
- A fixing drive motor failure was detected    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing drive motor  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com - Replace the power supply P
E197-0    Printer engine communication error
- Erroneous communication between the Engine controller PCB and Main Controller Board was detected  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board  copyir.com - Replace the Engine controller PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E716-0    Erroneous communication with optional cassette
- Disconnection of the optional cassette was detected after power-on, detection of normal connection to the optional cassette, and start of communication  copyir.com    - Check the connectors of the optional cassette PCB and Engine controller PCB  copyir.com - Replace the optional cassette PCB for normal connection  copyir.com - Replace the Engine controller PCB
E730-0    Inside error of the Main Controller Board (PDL system error)
- The inside of the Main Controller Board is faulty  copyir.com    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E733-0    Erroneous communication between controller and printer
Cannot communicate with the printer at startup  copyir.com    - Check the connectors of the Engine controller PCB and Main Controller Board for normal connection  copyir.com - Check the power supply of the printer (Check whether initialization is performed at startup)  copyir.com - Replace the Engine controller PCB or Main Controller Board  copyir.com
E736-0    CCU communication error
- The installed modem PCB is incompatible  copyir.com    - Check the connectors of the Main Controller Board and modem  copyir.com - Replace the modem PCB  copyir.com - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E739-0    Erroneous communication between controller and network board
- The installed network board is incompatible    - Replace the Main Controller Board  copyir.com
E805-0    Fan failure
- The fan is faulty  copyir.com    - Check the fan connector  copyir.com - Replace the fan  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com
E808-0    Fixing drive circuit failure
- The heater does not turn on  copyir.com
- A fixing drive motor failure was detected    - Check the connector of the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing film unit  copyir.com - Replace the fixing drive motor  copyir.com - Replace the Engine controller PCB  copyir.com - Replace the power supply PCB  copyir.com

 

 

خواندن 2479 دفعه
ایراندوست بهزاد

آخرین‌ها از ایراندوست بهزاد

موارد مرتبط