چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 11 اسفند 1394 12:40

کانون Canon iRC5180N

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

E000-0010    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
After power-on, the temperature does not reach 50 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0011    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 50 deg C, but does not reach 80 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0012    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 80 deg C, but does not reach 110 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0013    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 110 deg C, but does not reach 140 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0014    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 140 deg C, but does not reach 170 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0015    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 170 deg c, but does not reach 200 deg C within 300 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0020    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
After power-on, the temperature does not reach 50 deg C within 180 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0021    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 50 deg C, but does not reach 80 deg C within 180 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0022    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 80 deg C, but does not reach 110 deg C within 180 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0023    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 110 deg C, but doest not reach 140 deg C within 180 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0024    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 140 deg C, but does not reach 170 deg C within 180 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0025    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 170 deg C, but does not reach 200 deg C within 180 sec  copyir.com If the outside heating roller is in contact, within 400 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0026    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 200 deg C, but does not reach 230 deg C within 180 sec  copyir.com If the outside heating roller is in contact, within 400 sec    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0026    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 200 deg C, but does not reach 230 deg C within 180 sec  copyir.com If the outside heating roller is in contact, within 400 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0030    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
After power-on, the temperature does not reach 50 deg C within 420 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0031    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 50 deg C, but does not reach 80 C deg in 420 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0032    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 80 deg C, but does not reach 110 deg C within 420 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0033    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 110 deg C, but does not reach 140 deg C within 420 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E000-0034    At power-on, the rise in the temperature of the fixing assembly is not high enough  copyir.com The main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4) has an open circuit or poor contact  copyir.com The AC drive PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The temperature reaches 140 deg C, but does not reach 170 deg C within 420 sec  copyir.com    Check for an open circuit and poor contact in the main thermistor, thermal switch, and heater; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E001-0001    The rise in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the following: main thermistor (THM1, THM2, THM3), sub thermistor (THM4, THM5, THM6), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The rise in the temperature of the fixing roller is excessive  copyir.com    Check the main thermistor, sub thermistor, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E001-0002    The rise in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the following: main thermistor (THM1, THM2, THM3), sub thermistor (THM4, THM5, THM6), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The rise in the temperature of the outside heating roller is excessive  copyir.com    Check the main thermistor, sub thermistor, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E001-0003    The rise in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the following: main thermistor (THM1, THM2, THM3), sub thermistor (THM4, THM5, THM6), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
The rise in the temperature of the pressure roller is excessive  copyir.com    Check the main thermistor, sub thermistor, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E001-00FF    The rise in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the following: main thermistor (THM1, THM2, THM3), sub thermistor (THM4, THM5, THM6), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB is faulty  copyir.com
When the cause (Detailed code) cannot be found in the DC controller PCB input-port as DC controller PCB detects instantly an abnormal signal from the thermistor  copyir.com    After releasing the error with the procedure of COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR, 1  copyir.com Turn off the switch of control panel  copyir.com 2  copyir.com Turn off the switch of main power  copyir.com 3  copyir.com Turn on the switch of main power  copyir.com a  copyir.com When the machine returns, Check the interconnection between the DC controller PCB and the thermistor  copyir.com b  copyir.com When the machine does not return, Follow the instruction the error (Detailed) code shows on the control panel  copyir.com
E002-0010    The rise in the temperature of the fixing assembly is not enough  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The temperature of the fixing roller reaches 80 deg C, but drops below 50 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E002-0020    The rise in the temperature of the fixing assembly is not enough  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The temperature of the outside heating roller reaches 80 deg C, but drops below 50 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E002-0030    The rise in the temperature of the fixing assembly is not enough  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The temperature of the pressure roller reaches 80 deg C, but drops below 50 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E003-0041    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During standby, the temperature of the fixing roller drops below 150 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E003-0042    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During standby, the temperature of the outside heating roller drops below 190 dg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E003-0043    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During standby, the temperature of the pressure roller drops below 120 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E003-0051    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During copying, the temperature of the fixing roller drops below 150 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CL
E003-0052    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During copying, the temperature of the outside heating roller drops below 190 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E003-0053    After standby, the drop in the temperature of the fixing assembly is excessive  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3), thermal switch (TP1, TP2, TP3), or heater (H1, H2, H3, H4)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
During copying, the temperature of the pressure roller drops below 60 deg C  copyir.com    Check the main thermistor, thermal switch, and heater for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0001    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0002    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the fixing sub heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0003    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater or the fixing sub heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0004    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the fixing main heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0005    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater or the fixing main heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0006    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the fixing sub heater or the fixing main heater    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0007    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater, fixing sub heater, or fixing main heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0008    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the pressure heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0009    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater or the contact heater    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000A    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the fixing sub heater or the contact heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000B    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater, fixing sub heater, or contact heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000C    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an error in the fixing main heater or the contact heater    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000D    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater, fixing main heater, or contact heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000E    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an error in the fixing sub heater, fixing main heater, or contact heater  copyir.comN>CLEAR>ERR  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-000F    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
There is an SSR error in the outside heating roller heater, fixing sub heater, fixing main heater, or contact heater  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0010    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The fixing roller thermistor has an open circuit  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0020    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The outside heating roller thermistor has an open circuit  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E004-0030    There is an error in the fixing assembly protection circuit  copyir.com There is an open circuit or poor contact in the main thermistor (THM1, THM2, THM3) or sub thermistor (TH4, THM5, THM6)  copyir.com The AC driver PCB or the DC controller PCB has a fault  copyir.com
The pressure roller thermistor has an open circuit  copyir.com    Check the main thermistor and the sub thermistor for an open circuit and poor contact; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E005-0000    There is an error in the take-up mechanism of the web  copyir.com
The web of the fixing assembly has been fully taken up  copyir.com After the web sensor has detected an off state, the count has exceeded 3000  copyir.com The web length sensor (PS20) is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com    Reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com If you have replaced the web, reset the reading in the following, and turn off and then on the power: COPIER>COUNTER>DRBL-1>FIX-WEB  copyir.com
E005-0010    There is an error in the take-up mechanism of the web  copyir.com
The drive solenoid of the fixing assembly is not connected  copyir.com    Check the drive solenoid of the fixing web for disconnection; then, reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E006-0001    The fixing assembly has a comparison error  copyir.com
The fixing drawer has been identified as being disconnected  copyir.com    Check the connector of the drive solenoid of the fixing web; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E008-0001    There is an error in relation to the life of the fixing assembly  copyir.com
The counter reading for the fixing roller has exceeded a specific count    When you have replaced the fixing roller, reset in service mode, and turn off and then on the main power: COPIER>COUNTER>DRBL-1>FX-UP-RL  copyir.com
E009-00FF    There is an outside heating roller shift error  copyir.com The outside heating roller shift motor (M22) is faulty  copyir.com The outside heating roller HP sensor (PS21) is faulty  copyir.com The DC controller PCB is faulty  copyir.com
The outside heating roller remains in contact with the fixing roller    Check the outside heating roller shift motor and the fixing motor; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E012-0001    There is an error in the drum/ITB motor  copyir.com
After motor start-up, a lock state is not identified for 1 sec or more  copyir.com    Check the area around the photosensitive drum and the intermediate transfer belt; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E013-0001    There is clogging by waste toner  copyir.com
There is a waste toner full error  copyir.com the soft counter reading is 250000 or higher  copyir.com    Check the amount of waste toner; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E013-0002    There is clogging by waste toner  copyir.com
There is a waste toner feedscrew error  copyir.com The output of the waste toner lock detecting switch (SW14) is '1' for more than 1 sec  copyir.com    Check the developing motor; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E014-0001    There is a fixing motor error  copyir.com
After motor start-up, a lock state is not identified for 1 sec or more  copyir.com    Check the fixing motor (fixing assembly); then, turn off and then on the main power  copyir.com
E020-xx10    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the Sig value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damage or has an open circuit  copyir.com The connector may have poor contact  copyir.com The intermediate transfer belt may be soiled  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx11    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the Ref value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector may have poor contact  copyir.com The intermediate transfer belt may be soiled    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx11    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the Ref value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector may have poor contact  copyir.com The intermediate transfer belt may be soiled    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx12    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the Sig value is 960 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The opening/closing of the shutter is faulty  copyir.com The intermediate transfer belt is soiled  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx13    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the Ref value is 960 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The intermediate transfer belt is soiled    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx81    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
When the background (intermediate transfer belt) is read during patch detection, the P_base_adj value is lower than 255  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The ITB cleaner is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx90    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The result (Sig D) of computation based on the reading of the patch during patch detection (analog)) is lower than 16  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx91    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The result (Sig D) of computation based on the reading of the patch during patch detection (analog) is 1008 or higher  copyir.com The patch sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The primary transfer pressure is faulty  copyir.com The mounting of the developing assembly is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx92    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The value delta D obtained from the result (Sig D) of computation based on the reading of the patch during patch detection is -5  copyir.com0% or more 3 times continuously  copyir.com The patch sensor may be damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The primary transfer engagement is faulty  copyir.com The mounting of the developing assembly is faulty  copyir.com The amount of supply is low  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xx93    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The value delta D obtained from the result (Sig D) of computation based on the reading of the patch during patch detection is +5  copyir.com0% or lower 3 times continuously  copyir.com The patch sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The primary transfer pressure is faulty  copyir.com The mounting of the developing assembly is faulty  copyir.com The amount of supply is low  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA0    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For ATR control, the Sig value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA1    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For ATR control, the Ref value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA1    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For ATR control, the Ref value is lower than 62  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA2    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For ATR control, the Sig value is 960 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The opening/closing of the shutter is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA3    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For ATR control, the Ref value is 960 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxA9    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The T/D ratio identified for ATR control has exceeded the lower limit (3%) 3 times continuously  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The amount of supply is too low  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxC0    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The variation among the 8 samplings of the light Sig value is 100 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The stirring of toner is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxC1    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The variation among the 8 samplings of the light Ref value is 100 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxC2    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The variation among the 8 samplings of the patch Sig value is 400 or higher  copyir.com The patch sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The primary transfer engagement is faulty    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD0    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the light Sig values is 200 or lower  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The amount of supply is low  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD0    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the light Sig values is 200 or lower  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The amount of supply is low  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD1    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the light Ref values is 462 or lower  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD2    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
Fore INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the patch Sig values is 200 or lower  copyir.com The patch sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com the connector has poor contact  copyir.com The primary transfer engagement is faulty  copyir.com The mounting of the developing assembly is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD4    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INTI control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the light Sig values is 800 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The amount of supply is too high  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxD5    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INTI control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the average of the light Ref values is 562 or higher  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxDA    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the variation among the 72 night Sig value samplings is 100 or more  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com The stirring of toner is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxDB    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*) at time of initial setup, the variation among the 72 light Ref samplings is 100 or more  copyir.com The ATR sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxDC    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
For INIT control (service mode INISET-*), the average of the patch Sig values is 800 or higher  copyir.com The patch sensor is damaged or has an open circuit  copyir.com The connector has poor contact  copyir.com the primary transfer engagement if faulty  copyir.com The mounting of the developing assembly is faulty  copyir.com The amount of supply is too high  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E020-xxF1    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
The connector or the color toner supply clutch is not connected  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute ITB cleaning  copyir.com
E020-xxFF    There is an ATR error  copyir.com xx=01 for Y; xx=02 for M; xx=03 for C; xx=04 for without color distinction
There is no toner inside the Bk developing assembly  copyir.com - the toner is not supplied to the developing assembly correctly  copyir.com - the hopper stirring motor is not rotating normally  copyir.com The hopper connector has poor contact  copyir.com The black toner supply motor (M25) is faulty  copyir.com The hopper stirring motor (M23) is faulty  copyir.com The black toner level sensor is faulty  copyir.com The DC controller is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power; then, execute the intermediate transfer belt  copyir.com
E021-0001    There is an error in the rotation of the developing assembly  copyir.com
The developing rotary home position is not detected  copyir.com The motor rotates out of sync because of poor torque caused by any of the following: The developing rotary HP sensor is faulty; the wiring of the DC controller is faulty; there is an excess load on the developing assembly  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E021-0002    There is an error in the rotation of the developing assembly  copyir.com
The length of the flag detected during rotation is longer or shorter than the designed flag  copyir.com The motor rotates out of sync because of poor torque caused by any of the following: the developing rotary HP sensor is faulty; the wiring of the DC controller PCB is faulty; there is an excessive load on the developing assembly  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E023-0001    The developing motor (M3) does not rotate normally  copyir.com
After motor start-up, a lock state is not detected for 1 sec or more  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E025-0001    There is an over-current in the hopper stirring motor (M23)or the black toner supply motor (M25)  copyir.com
There is an overcurrent in the hopper stirring motor (M23)  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E025-0002    There is an over-current in the hopper stirring motor (M23)or the black toner supply motor (M25)  copyir.com
There is an over-current in the black toner supply motor (M25)  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E025-0410    There is an over-current in the hopper stirring motor (M23)or the black toner supply motor (M25)  copyir.com
The connector of the black toner supply motor (M25) is identified as being disconnected  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E032-0001    The NE connector counter does not operate  copyir.com
There is an open circuit in the line for the count pulse signal  copyir.com    Turn off the main power, and check the cable for an open circuit; then, turn on the main power  copyir.com
E043-0001    There is an error in the 3  copyir.com5K paper deck pickup motor, causing an error signal  copyir.com
After motor start-up, a lock state is not detected for 1 sec or more  copyir.com The mechanical load such as on the feeding system is excessive  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E051-0001    The horizontal registration home position is not detected within a specific period of time  copyir.com The horizontal registration position is faulty (0003)  copyir.com
The horizontal registration home position is not detected within a specific period of time  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E051-0002    The horizontal registration home position is not detected within a specific period of time  copyir.com The horizontal registration position is faulty (0003)  copyir.com
The ON edge of the SUS plate is not detected during a search for home position  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E051-0003    The horizontal registration home position is not detected within a specific period of time  copyir.com The horizontal registration position is faulty (0003)  copyir.com
The logical motor position differs between before and after the detection operation  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0001    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
When forming an image, the potential is 10 V or less during initial rotation  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0002    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
At time of potential control, the potential is 10 V or less during initial rotation    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0003    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
While the grid bias is being adjusted, a level of potential higher than the grid bias is sampled  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0005    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
The difference in potential between dark and light areas is less than 100 V  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0007    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
During adjustment of EPC offset, the potential that is read is outside the +/-30 V range  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0008    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
During dark area potential adjustment, the sampling value is too low  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E061-0010    At time of potential control, a specific level of potential is absent  copyir.com Or, the limiter goes on  copyir.com
The sampling of the light area potential is faulty  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E070-00xx    There is an error in the detection of the ITB home position  copyir.com xx=01: ITB home position sensor B, xx=02: ITB home position sensor A; only at ITB 1/1 speed; XX=00: no distinction
The home position of the intermediate transfer belt is not detected within a specific period of time   copyir.com The ITB HP sensor is faulty  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the ITB HP sensor; then, turn on the main power  copyir.com
E070-01xx    There is an error in the detection of the ITB home position  copyir.com xx=01: ITB home position sensor B, xx=02: ITB home position sensor A; only at ITB 1/1 speed; XX=00: no distinction
The period of time between when the home position of the intermediate transfer belt is detected and the next home position is detected is longer than specified   copyir.com The presence of a tear may have caused the sensor to wrongly identify it as indicating the home position  copyir.com    Turn off the main power, and check the drive of the intermediate transfer belt; then, turn on the main power  copyir.com
E070-02xx    There is an error in the detection of the ITB home position  copyir.com xx=01: ITB home position sensor B, xx=02: ITB home position sensor A; only at ITB 1/1 speed; XX=00: no distinction
The period of time between when the home position of the intermediate transfer belt is detected and when the next home position is detected is shorter than specified   copyir.com The intermediate transfer belt slips on the drive roller, causing a delay in the timing at which the home position is detected  copyir.com    Turn off the main power, and check the surface of the intermediate transfer belt for a tear; then, turn on the main power  copyir.com
E070-03xx    There is an error in the detection of the ITB home position  copyir.com xx=01: ITB home position sensor B, xx=02: ITB home position sensor A; only at ITB 1/1 speed; XX=00: no distinction
The detection of the home position of the intermediate transfer belt has failed once  copyir.com ITB home position sensor B and ITB home position sensor A must occur alternately; however, the same state has been detected continuously  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the ITB HP sensor; then turn on the main power  copyir.com
E073-0001    With the front door closed, the transfer drawer connector or the transfer frame drawer connector is not connected  copyir.com
The result of detecting the feed unit indicates the absence of the unit  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E077-0001    The home position of the secondary transfer roller (engagement) is not detected  copyir.com
The HP sensor does not go on within 5 sec after the start of a HP search  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E078-0001    The home position of the transfer belt cleaner unit (engagement) is not detected  copyir.com
The HP sensor does not turn on within 5 sec after the start of a HP search  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E079-0001    The home position of the outside heating roller is not detected  copyir.com The outside heating roller home position sensor does not go off  copyir.com
The HP sensor does not turn on within 5 sec after the start of an HP search  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E079-0002    The home position of the outside heating roller is not detected  copyir.com The outside heating roller home position sensor does not go off  copyir.com
If there is an open circuit in the home position sensor of the outside heating roller home position sensor, the state of the sensor will be identified as being ON  copyir.com An error will be identified if the sensor fails to go off when it is at a point where it must normally go on and the outside heating roller shift motor is driven  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E100-0001    The BD is not detected  copyir.com
The BD signal is not detected when the polygon scanner has been driven for a specific period of time  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E100-0002    The BD is not detected  copyir.com
The BD signal is not detected white the polygon scanner is rotating stably  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E110-0001    There is a scanner motor error  copyir.com
The FG signal is not detected within a specific period of time after the polygon scanner has been driven  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E110-0002    There is a scanner motor error  copyir.com
The FG signal is not detected while the polygon scanner is rotating stably  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E110-0003    There is a scanner motor error  copyir.com
The FG signal is not detected while the polygon scanner is rotating stably  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E197-0002    There is an error in the communication with the fixing feed PCB  copyir.com
In the course of initializing communication between the DC controller and the fixing/feeding unit, as many as 10 communication errors occur continuously  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB wiring and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E197-0003    There is an error in the communication with the fixing feed PCB  copyir.com
Following the end of initialization of the communication between the DC controller and the fixing/feeding unit, as many as 10 communication errors occur continuously  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB wiring and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E197-0004    There is an error in the communication with the fixing feed PCB  copyir.com
At the start of drum initial multiple rotation, there is no signal indicating the start of 24V in the fixing assembly in the communication between the DC controller and the fixing/feeding unit  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB wiring and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E202-0001    There is an HP error  copyir.com
An error is found during the forward trip of the HP search  copyir.com The scanner HP sensor is faulty  copyir.com The scanner motor is faulty  copyir.com The reader controller is faulty  copyir.com    Check the harness connector for connection; then, as necessary, replace the faulty part  copyir.com
E202-0002    There is an HP error  copyir.com
An error is found during the return trip of the HP search  copyir.com The scanner HP sensor is faulty  copyir.com The scanner motor is faulty  copyir.com The reader controller PCB is faulty  copyir.com    Check the harness connector for connection; then, as necessary, replace the faulty part  copyir.com
E225-0001    The lamp has blown  copyir.com
The level of shading is lower than specified  copyir.com    Check the harness connector for connection  copyir.com Check the scanning lamp (xenon), inverter, and reader controller PCB  copyir.com
E227-0001    There is a power supply (24V) error  copyir.com
At power-on, the 24V port is off  copyir.com    Check the power supply harness connector for connection; then, as necessary, replace the power supply  copyir.com
E227-0002    There is a power supply (24V) error  copyir.com
At the start of a job, the 24V port is off  copyir.com    Check the power supply harness connector for connection; then, as necessary, replace the power supply  copyir.com
E227-0003    There is a power supply (24V) error  copyir.com
At the end of a job, the 24V port is off  copyir.com    Check the power supply harness connector for connection; then, as necessary, replace the power supply  copyir.com
E227-0004    There is a power supply (24V) error  copyir.com
While a load is being driven, the 24V port is off  copyir.com    Check the power supply harness connector for connection; then, as necessary, replace the power supply  copyir.com
E240-0000    There is a DDI-P communication error  copyir.com
There is a DDI-P communication error (error in communication between master and slave 0)  copyir.com    Turn off the main power, and check the wiring of the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main power  copyir.com
E246-0001    An error has occurred in the course of writing to the counter memory  copyir.com
Normal access to the FRAM PCB is not possible  copyir.com A value is written to a specific area for a check on connection to the FRAM PCB; when read back, however, it is not the value that has been written  copyir.com    Turn off the main power, and check the connection of the counter PCB  copyir.com If the remedy fails, replace the counter PCB  copyir.com
E246-0002    An error has occurred in the course of writing to the counter memory  copyir.com
When the soft ID of FRAM is being repaired, FRAM is not in an initialized condition  copyir.com    Replace the counter PCB  copyir.com
E246-0003    An error has occurred in the course of writing to the counter memory  copyir.com
After an increase in the count, data is read into FRAM; when it is read back and compared, it is not the value that has been read into FRAM  copyir.com    Replace the counter PCB  copyir.com
E246-0004    An error has occurred in the course of writing to the counter memory  copyir.com
A second after repair (from SRAM to FRAM) brings out different SRAM and FRAM counter readings  copyir.com An attempt at repair has failed  copyir.com    Turn off the main power, and check the connector of the counter PCB  copyir.com If repair fails, replace the counter PCB  copyir.com
E247-0001    Error in counter memory or SRAM
An error exists in the SRAM and FRAM counter readings    Replace the counter PCB or SRAM
E248-0000    There is an error in the EEPROM  copyir.com
At time of start-up, a check error has occurred on the SRAM board    Turn off the main power, and check the SRAM board; then, as necessary, replace the SRAM board, and turn on the main power  copyir.com
E248-0001    There is an error in the EEPROM  copyir.com
There is a power-on error  copyir.com    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E248-0002    There is an error in the EEPROM  copyir.com
There is a write error  copyir.com    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E248-0003    There is an error in the EEPROM  copyir.com
There is a wire/read error  copyir.com    Replace the reader controller PCB  copyir.com
E315-000E    codex error
An error has occurred in the course of software decoding  copyir.com    
E350-0000    Fault in the soft ID PCB/function
An error exists in the add-on parity  copyir.com    Reset in service mode, and replace the soft ID PCB  copyir.com
E350-0001    Fault in the soft ID PCB/function
An error has occurred in the course of full data read operation on the soft ID PCB  copyir.com    Turn off the main power, and check the connection of the soft ID PCB  copyir.com If the remedy fails, replace the soft ID PCB  copyir.com
E350-0002    Fault in the soft ID PCB/function
The value of the check sum area of all data read from the soft ID PCB and the result of checksum computation do not match  copyir.com    Turn off the main power, and replace the soft ID PCB  copyir.com If the remedy fails, replace the soft ID PCB  copyir.com
E350-0003    Fault in the soft ID PCB/function
The values in the soft ID check sum area of FRAM, SRAM1, and SRAM2 and the result of a check sum computation differ  copyir.com    Turn off the main power, and check the connection of the soft ID PCB  copyir.com If the remedy fails, replace the soft ID PCB  copyir.com
E350-3000    Fault in the soft ID PCB/function
While an E350 error is backed up, the value of the check sum area of all data read from the soft ID PCB and the result of check sum computation do not match  copyir.com    Turn off the main power, and check the connection of the soft ID PCB  copyir.com If the remedy fails, replace the soft ID PCB  copyir.com
E351-0000    There is an error in the main controller PCB (sub)  copyir.com
At start-up, there is an error in the communication between main controller PCB (sub) and the main controller PCB (main)  copyir.com    Turn off the main power, and replace the main controller PCB (sub)  copyir.com If the result is not good, replace the main controller PCB (main), and turn on the main power  copyir.com
E354-0001    Serial No  copyir.com mismatch
All the values of the soft ID 8 digits of SEEPROM are 0x00 or 0xoff  copyir.com    Replace the soft ID PCB  copyir.com
E354-0002    Serial No  copyir.com mismatch
In the absence of an error, the soft ID PCB has been replaced with a new PCB and, in addition, the following conditions exist at the same time: - the soft IDs of the following pairs are not identical: SEEPROM and SRAM1, SEEPROM and SRAM2, SEEPROM and FRAM  copyir.com - FRAM is not of the initialization pattern (i  copyir.come  copyir.com, the value of the check sum area is '1' but the result of computation of the counter area check sum is not '1')  copyir.com - the soft IDs of the following are all identical: SRAM1, SRAM2, SRAM  copyir.com    A mistake is likely to have been made in the course of counter PCB replacement; as a result, E355 is likely to have occurred thereafter, not permitting recovery despite an attempt to reset E355  copyir.com
E519-8001    There is an error in the gear change motor (finisher R1/R2)  copyir.com
The home position sensor does not go off within a specific period of time after the gear change motor has started to rotate  copyir.com    1) Check the gear change home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the fisher controller PCB and the gear change motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the gear change mechanism  copyir.com Is there a fault? 4) Try replacing the gear change motor  copyir.com Is the problem corrected?
E530-8001    There is an error in front alignment (finisher R1/R2)  copyir.com
Th alignment motor has started to rotate  copyir.come home position sensor does not go off within a specific period of time after the front    1) Check the pre-aligning plate home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the pre-aligning plate motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the aligning plate  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the pre-aligning plate motor  copyir.com Is the problem corrected?
E530-8002    There is an error in front alignment (finisher R1/R2)  copyir.com
The home position sensor does not go on within a specific period of time after the front alignment motor has started to rotate  copyir.com    1) Check the pre-aligning plate home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the pre-aligning plate motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the aligning plate  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the pre-aligning plate motor  copyir.com Is the problem corrected?
E531-0001    There is an error in stapling (finisher R1/R2)  copyir.com
The home position sensor does not go off within a specific period of time after the stapler motor has started to rotate  copyir.com    1) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stapler  copyir.com Is the wiring normal? 2) Try replacing the stapler  copyir.com Is the problem corrected?
E531-0002    There is an error in stapling (finisher R1/R2)  copyir.com
The home position sensor does not go on within a specific period of time after the stapler motor has started to rotate    1) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stapler  copyir.com Is the wiring normal? 2) Try replacing the stapler  copyir.com Is the problem corrected?
E532-8001    There is an error in the shift mechanism of the stapler  copyir.com (finisher R1/R2)
The home position sensor does not go off within a specific period of time after the stapler shift motor has started to rotate  copyir.com    1) Check the stapler shift home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stapler shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the stapler shift base  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the stapler shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E532-8002    There is an error in the shift mechanism of the stapler  copyir.com (finisher R1/R2)
The home position sensor does not go on within a specific period of time after the stapler shift motor has started to rotate  copyir.com    1) Check the stapler shift home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stapler shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the stapler shift base  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the stapler shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E535-0003    There is an error in the staple swing mechanism  copyir.com (finisher R1/R2)
There is an error in relation to an hazardous area  copyir.com  copyir.com    1) Check the swing home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the writing between the finisher controller PCB and the swing motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the swing mechanism  copyir.com Is there a fault? 4) Try replacing the swing motor  copyir.com Is the problem corrected?
E535-8001    There is an error in the staple swing mechanism  copyir.com (finisher R1/R2)
The home position sensor does not go off even when the swing motor has rotated for a specific period of time  copyir.com    1) Check the swing home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the writing between the finisher controller PCB and the swing motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the swing mechanism  copyir.com Is there a fault? 4) Try replacing the swing motor  copyir.com Is the problem corrected?
E535-8002    There is an error in the staple swing mechanism  copyir.com (finisher R1/R2)
The home position sensor does not go on even when the swing motor has rotated for a specific period of time  copyir.com    1) Check the swing home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the writing between the finisher controller PCB and the swing motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the swing mechanism  copyir.com Is there a fault? 4) Try replacing the swing motor  copyir.com Is the problem corrected?
E537-8001    rear alignment error (Finisher-R1/R2)
The home position sensor does not go off even when the swing motor has rotated for a specific period of time  copyir.com    1) Check the post-aligning plate home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the post-aligning plate motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the aligning plate  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the post-aligning plate motor  copyir.com Is the problem corrected?
E537-8002    rear alignment error (Finisher-R1/R2)
The home position sensor does not go on even when the swing motor has rotated for a specific period of time  copyir.com    1) Check the post-aligning plate home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the post-aligning plate motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Check the path of the aligning plate  copyir.com Is there a mechanical obstacle? 4) Try replacing the post-aligning plate motor  copyir.com Is the problem corrected?
E540-8001    upper tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
upper tray ascent/descent motor clock error    1) Check the No  copyir.com 1 tray area sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between finisher controller PCB and the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the ascent/descent mechanism of the tray? 4) Try replacing the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E540-8002    upper tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
area error    1) Check the No  copyir.com 1 tray area sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between finisher controller PCB and the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the ascent/descent mechanism of the tray? 4) Try replacing the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E540-8003    upper tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
safety switch activation    1) Check the No  copyir.com 1 tray area sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between finisher controller PCB and the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the ascent/descent mechanism of the tray? 4) Try replacing the No  copyir.com 1 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E542-0003    lower tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
safety switch activation    1) Check the No  copyir.com 2 tray sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between the finer controller PCB and the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the tray ascent/descent mechanism? 4) Try replacing the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E542-8001    lower tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
lower tray ascent/descent motor clock error    1) Check the No  copyir.com 2 tray sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between the finer controller PCB and the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the tray ascent/descent mechanism? 4) Try replacing the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E542-8002    lower tray ascent/descent error (Finisher-R1/R2)
area error    1) Check the No  copyir.com 2 tray sensors 1 through 3  copyir.com Are the sensors normal? 2) Check the wiring between the finer controller PCB and the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the tray ascent/descent mechanism? 4) Try replacing the No  copyir.com 2 tray shift motor  copyir.com Is the problem corrected?
E584-0002    shutter unit error (Finisher-R1/R2)
The shutter open/closed sensor does not go on (i  copyir.come  copyir.com, the shutter does not open)  copyir.com    1) Check the shutter home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stack edging motor and between the finisher controller PCB and the shutter open/close clutch  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the shutter mechanism? 4) Try replacing the stack edging motor or the shutter open/close clutch  copyir.com Is the problem corrected?
E584-8001    shutter unit error (Finisher-R1/R2)
The shutter open sensor does not go off (i  copyir.come  copyir.com, the shutter is not closed)  copyir.com    1) Check the shutter home position sensor  copyir.com Is the sensor normal? 2) Check the wiring between the finisher controller PCB and the stack edging motor and between the finisher controller PCB and the shutter open/close clutch  copyir.com Is the wiring normal? 3) Is there a fault in the shutter mechanism? 4) Try replacing the stack edging motor or the shutter open/close clutch  copyir.com Is the problem corrected?
E590-8001    There is an error in the punch motor  copyir.com (punch unit)
The punching home position sensor is not detected when the punch motor has been driven for 200 msec  copyir.com    Check the punch home position sensor, horizontal registration motor, and punch driver PCB; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E590-8002    There is an error in the punch motor  copyir.com (punch unit)
The puncher does not detect the punching home position after the motor has stopped (initial operation)  copyir.com    Check the punch home position sensor, horizontal registration motor, and punch driver PCB; then, turn off and then on the main power  copyir.com
E591-8001    There is an error in the punch dust sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E591-8002    There is an error in the punch dust sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8001    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage at time of light emission  copyir.com (trailing edge sensor)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8002    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com (trailing edge sensor)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8003    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage with emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 1)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8004    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 1)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8005    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage with emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 2)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8006    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 2)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8007    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage it the presence of emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 3)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8008    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 3)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-8009    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage with emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 4)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E592-800A    There is an error in the punch horizontal registration sensor  copyir.com (punch unit)
There is an error in the light-receiving voltage without emission of light  copyir.com (horizontal registration sensor 4)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E593-8001    There is an error in the punch shift motor  copyir.com (punch unit)
The light-receiving voltage HP sensor does not go off at time of light emission  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E593-8002    There is an error in the punch shift motor  copyir.com (punch unit)
The light-receiving voltage HP sensor doest not go on without emission of light  copyir.com    Turn off and then on the main power  copyir.com
E5F0-0001    There is an error in saddle paper positioning  copyir.com
The paper positioning plate home position sensor does not turn on when the paper positioning plate motor has been driven for 1  copyir.com33 sec  copyir.com The paper positioning plate motor (M4S) or the paper positioning plate home position sensor (PI7S) is faulty  copyir.com    Check the paper positioning plate motor (M4S) /paper positioning plate home position sensor (PI7S)  copyir.com
E5F0-0002    There is an error in saddle paper positioning  copyir.com
The paper positioning plate home position sensor does not turn off when the paper positioning plate motor has been driven for 1 sec  copyir.com The paper positioning plate motor (M4S) or the paper positioning plate home position sensor (PI7S) is faulty  copyir.com    Check the paper positioning plate motor (M4S) /paper positioning plate home position sensor (PI7S)  copyir.com
E5F1-0001    There is an error in saddle paper folding  copyir.com
The number of detection pulses of the paper folding motor clock sensor is lower than specified  copyir.com The paper folding home position sensor or the paper folding motor clock sensor (P14S) is faulty  copyir.com    Check the paper folding motor (M2S) /paper folding motor clock sensor (PI4S)  copyir.com
E5F1-0002    There is an error in saddle paper folding  copyir.com
The state of the paper folding home position sensor does not change when the paper folding motor has been driven for 3 sec  copyir.com The paper folding motor (M2S) or the paper folding motor clock sensor (P14S) is faulty  copyir.com    Check the paper folding motor (M2S) /paper folding motor clock sensor (PI4S)  copyir.com
E5F2-0001    There is an error in the saddle guide  copyir.com
The guide home position sensor does not turn on when the guide motor has been driven for 0  copyir.com45 sec  copyir.com The guide motor (M3S) or the guide home position sensor (PI3S) is faulty  copyir.com    Check the guide motor (M3S) /guide home position sensor (PI13S)  copyir.com
E5F2-0002    There is an error in the saddle guide  copyir.com
The guide home position sensor doest not turn off when the guide motor has been driven for 1 sec  copyir.com The guide motor (M3S) or the guide home position sensor (PI3S) is faulty  copyir.com    Check the guide motor (M3S) /guide home position sensor (PI13S)  copyir.com
E5F3-0001    There is an error in saddle alignment  copyir.com
The aligning plate home position sensors does not turn on when the alignment motor has been driven for 05  copyir.com sec (during initialization, 1  copyir.com67 sec)  copyir.com The alignment motor (M5S) or the aligning plate home position sensor (PI5S) is faulty  copyir.com    Check the alignment motor (M5S) /aligning plate home position sensor (PI5S)  copyir.com
E5F3-0002    There is an error in saddle alignment  copyir.com
The alignment plate home position sensor does not turn off when the alignment motor has been driven for 1 sec  copyir.com The alignment motor (M5S) for the alignment plate home position sensor (PI5S) is faulty  copyir.com    Check the alignment motor (M5S) /aligning plate home position sensor (PI5S)  copyir.com
E5F4-0001    There is an error in saddle rear sampling  copyir.com
The stitching home position sensor does not turn on when the stapler motor (rear) is rotated in reverse for 0  copyir.com5 sec or more  copyir.com The switch motor (rear, M65) or the stitching home position sensor (rear, MS5S) is faulty  copyir.com    Check he stitching motor (rear; M6S) /stitching home position sensor (rear; MS5S)
E5F4-0002    There is an error in saddle rear sampling  copyir.com
The stitching home position sensor does not turn off when the switch motor (rear) is reverse for 0  copyir.com5 sec or more  copyir.com The switch motor (rear, M6S) or the stitching home position sensor (rear, MS5S) is faulty  copyir.com    Check he stitching motor (rear; M6S) /stitching home position sensor (rear; MS5S)  copyir.com
E5F5-0001    There is an error in saddle front stapling  copyir.com
The stitching home position sensor does not turn on when the switch motor (front) is rotated in reverse for 0  copyir.com5 sec or more  copyir.com The stitch motor (front, M7S) or the stitching home position sensor (front, MS7S) is faulty  copyir.com    Check the stitching motor (front; M7S) /stitching home position sensor (front; MS7S)  copyir.com
E5F5-0002    There is an error in saddle front stapling  copyir.com
The stitching home position sensor does not turn off when the switch motor (front) is rotated in normal direction for 0  copyir.com5  copyir.com The stitch motor (front, M7S) or the switching home position sensor (front, MS7S) is faulty  copyir.com    Check the stitching motor (front; M7S) /stitching home position sensor (front; MS7S)  copyir.com
E5F6-8001    There is an error in saddle butting  copyir.com
The paper pushing plate home position sensor does not turn on when the paper pushing motor has been driven for 0  copyir.com3 sec or more  copyir.com The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate home position sensor (PI4) is faulty  copyir.com    The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate home position sensor (PI4) is faulty  copyir.com
E5F6-8002    There is an error in saddle butting  copyir.com
The paper pushing plate home position sensor does not turn off when paper pushing plate motor has been driven for 80 msec or more  copyir.com The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate home position sensor (PI4S) is faulty  copyir.com    The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate home position sensor (PI4S) is faulty  copyir.com
E5F6-8003    There is an error in saddle butting  copyir.com
The number of detection pulses of the paper pushing plate motor clock sensor drops below a specific number  copyir.com The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate motor clock sensor (PI1S) is faulty  copyir.com    The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate motor clock sensor (PI1S) is faulty  copyir.com
E5F6-8004    There is an error in saddle butting  copyir.com
The paper pushing plate sensor does not turn off when the paper pushing plate motor has been driven for 80 msec or more  copyir.com The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate leading edge position sensor (PI15S) is faulty  copyir.com    The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate leading edge position sensor (PI15S) is faulty  copyir.com
E5F6-8005    There is an error in saddle butting  copyir.com
The paper pushing plate leading edge position sensor does not turn on when the paper pushing plate motor has been driven for 0  copyir.com3 sec or more  copyir.com The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate leading edge position sensor (PI5S) is faulty  copyir.com    The paper pushing plate motor (M8S) or the paper pushing plate leading edge position sensor (PI5S) is faulty  copyir.com
E5F8-0001    There is an error in the saddle connector  copyir.com
The connector of the guide home position sensor is identified as being disconnected  copyir.com The connector of the guide home position sensor (PI3S) is faulty  copyir.com    Check the connectors of the guide home position sensor (PI13S)  copyir.com Check the connectors of the paper pushing plate home position sensor (PI4S)  copyir.com
E5F8-0002    There is an error in the saddle connector  copyir.com
The connector of the paper pushing plate home position sensor is identified as being disconnected  copyir.com The connector of the paper pushing plate home position sensor (PI14S) is faulty  copyir.com    Check the connectors of the paper pushing plate leading edge position sensor (PI5S)  copyir.com
E5F8-0003    There is an error in the saddle connector  copyir.com
The connector of the paper pushing plate leading edge position sensor is identified as being disconnected  copyir.com The connector of the paper pushing plate leading edge sensor (PI15S) is faulty  copyir.com    Check the connectors of the paper pushing plate leading edge position sensor (PI5S)  copyir.com
E5F9-0001    There is an error in the saddle switch  copyir.com
With any of the following sensor is identifying its respective cover a being closed, the inlet cover switch is identified as being open for 1 sec or more after the start of the initial rotation of the machine or the start of printing: - inlet cover sensor (PI9S) - front cover open/closed sensor (PI2S) - delivery cover sensor (PI3S) Or, the front cover switch (MS2S) or the delivery cover switch (MS3S) is open  copyir.com The inlet cover switch (MS1S), front cover switch (MS2S), or delivery cover switch (MS3S) is faulty  copyir.com    Check the inlet cover switch (MS1S)/front cover switch (MS2S)/delivery cover switch (MS3S)  copyir.com
E5F9-0002    There is an error in the saddle switch  copyir.com
With any of the following sensor is identifying its respective cover as being closed, the front cove switch is identified as being open for 1 sec or more after the start of the initial rotation of the machine or the start of printing: - inlet cover sensor (PI9S) - front cover open/closed sensor (PI2S) - delivery cove sensor (PI3S) The front cove switch (MS2S) or the delivery cover switch (MS3S) is faulty  copyir.com    Check the front cover switch (MS2S)/delivery cover switch (MS3S)  copyir.com
E5F9-0003    There is an error in the saddle switch  copyir.com
With any of the following sensors identifying its respective cover as being closed, the delivery cover switch is identified as being open for 1 sec or more after the start of the initial rotation of the machine or the start of printing: - inlet cover sensor (PI9S) - front cover open/closed sensor (PI2S) - delivery cover sensor (PI3S) - delivery cover switch (MS3S)    Check the delivery cover switch (MS3S)  copyir.com
E602    There is a hard disk error  copyir.com    
E604-0000    There is a shortage of image memory (SDRAM)  copyir.com
The amount of memory required by the model in question is not recognized  copyir.com    Set it to the size of memory suited to the model in question  copyir.com
E609-0008    Samsung HDD-related error code
The HDD does not increase to a specific temperature level within a specific time when the power is turned on  copyir.com    Replace the HDD  copyir.com
E609-0009    Samsung HDD-related error code
The HDD does not increase to a specific temperature level in relation to a sleep state  copyir.com    Turn off and then on the power  copyir.com If the return operation fails, replace the HDD  copyir.com
E610    HDD encryption key fault    
E674-0001    There is an error in the fax board  copyir.com
The fax board is detected, but communication is not possible  copyir.com    Turn off the main power, and check the fax board and the main controller PCB; then, turn on the main power  copyir.com If the machine fails to reset, replaced the fax board or the main controller PCB
E677-0003    There is an external controller error  copyir.com
An error has been detected by a check on the configuration when the external controller is being started up  copyir.com    Turn off the main power, and check the cable; then, turn on the main power  copyir.com If the machine fails to start up, re-install the system software of the external contro
E677-0010    There is an external controller error  copyir.com
A controller for a non-Canon machine is connected  copyir.com    Turn off the main power, and check the controller is an appropriate type, and check the cable; then turn on the main power  copyir.com If the machine fails to reset, re-install the system software of the external controller  copyir.com
E677-0080    There is an external controller error  copyir.com
There is an error in the communication with the printer after the external controller has started up normally  copyir.com    Turn off the main power, and check the cable; then, turn on the main power  copyir.com If the machine fails to start up, re-install the system software of the external controller  copyir.com
E710-0001    There is an error in IPC initialization  copyir.com
The machine fails to become ready within 3 sec after the IPC chip has started up  copyir.com    Turn off the main power, and check the cable; then, turn on the main power  copyir.comted up  copyir.com
E711-0002    There is an IPC communication error  copyir.com
An error has been detected 4 times or more within 1  copyir.com5 sec after the communication has been interrupted between the finisher and the printer, and the machine does not reset  copyir.com    Turn off the main power, and check the cable; then, turn on the main power  copyir.com If the machine fails to reset, check the connector between the finisher and the copier for poor contact; as necessary, replace the finisher controller/DC controller  copyir.com
E713-0001    There is a finisher communication error  copyir.com
There is an error in the IC used for communication by the sorter  copyir.com    Turn off the main power switch, and check the wiring of the DC controller PCB and the finisher controller PCB, and check the 24V system fuse: then, turn on the main power switch  copyir.com If the machine does not reset, replace the DC controller PCB/finisher controller PCB  copyir.com
E717-0001    There is an error in the communication with the NE controller  copyir.com
The NE controller that was connected before the power is turned off is not recognized after the power is turned on  copyir.com    Check the cable, and reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E717-0002    There is an error in the communication with the NE controller  copyir.com
An IPC open circuit or an IPC communication error is not reset  copyir.com    Check the cable, and reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E719-0001    error in communication with coin vendor/card reader
The coin vendor that is connected before the power is turned off is not recognized when the paper is turned on  copyir.com    Check the cable, and reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E719-0002    error in communication with coin vendor/card reader
- The IPC cable to the coin vendor is broken and the IPC communication cannot be recovered  copyir.com - There is an open circuit in the pickup delivery signal line  copyir.com - An improper connection is detected (short circuit between Tx and Rx of IPC)  copyir.com    Check the cable; thereafter, reset by making the following selections: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERROR
E719-0011    error in communication with coin vendor/card reader
The card reader that is connected before the power is turned off is not recognized when the paper is turned on  copyir.com    Check the cable, and reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E719-0012    error in communication with coin vendor/card reader
There is an IPC cable open circuit or an IPC communication error in relation to the card reader that cannot be reset  copyir.com    Check the cable, and reset in service mode: COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR  copyir.com
E730    There is a PDL error  copyir.com    
E731    There is a UFR board error  copyir.com    Turn off the main power, and check the connection of the UFR board; then, turn on the main power  copyir.com If the machine does not reset, replace the UFR board or the main controller PCB  copyir.com
E732-0001    There is an error in reader communication  copyir.com
There is an error in reader communication  copyir.com    Turn off the main power, and check the connectors to the reader, and check the power supply of the reader; then, turn on the main power  copyir.com
E732-9999    There is an error in reader communication  copyir.com
Although a printer model, the machine is identified as a reader unit at start-up  copyir.com (A copier model is started up as a printer model when the RAM is initialized  copyir.com)    Turn off and then on the main power  copyir.com
E733-0000    There is a printer communication error  copyir.com
There is a printer communication error  copyir.com At start-up, the printer is not detected  copyir.com    Turn off the main power, and check the connectors to the DC controller PCB and the main controller PCB, and check the power supply of the printer; then, turn on the main power  copyir.com
E733-0001    There is a printer communication error  copyir.com
There is a DDI-P communication error  copyir.com    Turn off the main power, and check the connectors to the DC control PCB and the main controller PCB, and check the power supply of the printer; then, turn on the main power  copyir.com
E740-0002    There is an Ethernet board error  copyir.com
At time of start-up, the MAC address is found to be illegal  copyir.com A non-Canon MAC address is detected  copyir.com    Turn off the main power, and replace the NIC; then, turn on the main power
E743-0000    There is a DDI communication error  copyir.com
There is an SCI error  copyir.com The reception data is faulty  copyir.com A reception time-out condition has occurred  copyir.com An SEQ timeout error has occurred  copyir.com An SEQ time-out error has occurred  copyir.com    Disconnect and connect the DDI-S cable connector; then, as necessary, replace the reader controller PCB or the main controller PCB  copyir.com
E744    There is a language file/boot ROM error  copyir.com    Download the appropriate language fields of the correct version using the Service Support Tool
E745    There is a TokenRing error  copyir.com    
E746-0003    The accessories board is of the wrong type  copyir.com
At time of start-up, the UFR board is found to be of the wrong type  copyir.com (A query is made to find out if the type is correct with reference to the engine ID  copyir.com)    Replace it with a UFR board of the correct type  copyir.com
E746-0004    The accessories board is of the wrong type  copyir.com
At time of start-up, the scanner board is found to be of the wrong type  copyir.com (A query is made to find out if the type is correct with reference to the engine ID  copyir.com)    Replace it with a scanner board of the correct type  copyir.com
E747    There is an error in the ASIC for image processing or in the ASIC for memory control/communication control  copyir.com
There is an error in IC1015 (ASIC for image processing) or in IC1012 (for memory control/communication control) on the main controller PCB  copyir.com (e  copyir.comg  copyir.com, image data transfer error)    Turn off the main power, and check the main controller PCB; then, turn on the main controller PCB
E748    CL2 board-dependent board error    1  copyir.com Disconnect and then connect 4 to 5 G-chip boards several times  copyir.com 2  copyir.com Replace the G-chip board  copyir.com 3  copyir.com Replace the main controller PCB  copyir.com
E749-0001    Reboot instruction initiated by change in PDL configuration
A change has occurred that calls for turning off and then on the power  copyir.com    Turn off and then on the power  copyir.com
E800-0001    The interlock 24V mechanism of the fixing unit is identified as being off  copyir.com With the door closed, the interlock 24V mechanism remains off for 500 msec  copyir.com    Turn off the main switch, and check the wiring of the DC controller PCB, check the fixing unit interlock, and check the 24V system fuse; then, turn on the interlock main switch  copyir.com
E804-0004    There is any of the various types of fan errors  copyir.com
There is an error in the controller cooling fan  copyir.com    Turn off the main switch, and check the wiring of the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main switch  copyir.com
E804-0007    There is any of the various types of fan errors  copyir.com
There is an error in the power supply cooling fan  copyir.com    Turn off the main switch, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main switch  copyir.com
E805-0003    The fixing heat exhaust fan is identified as having stopped or having an error  copyir.com
There is an error in the fixing heat exhaust fan  copyir.com    Turn off the main power, and check the supply of power to the fan; then, as necessary, replace the fan, and turn on the main power  copyir.com
E820-0002    There is an error in the process unit cooling fan  copyir.com
There is an error in the process unit fan  copyir.com    Turn off the main switch, and check the wiring of the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main switch  copyir.com
E824-0000    There is an error in the primary charging suction/primary charging exhaust fan  copyir.com
There is an error in the primary charging suction mechanism  copyir.com    Turn off the main power, and check the DC controller PCB and the 24V system fuse; then, turn on the main switch  copyir.com
E824-0001    There is an error in the primary charging suction/primary charging exhaust fan  copyir.com
There is an error in the primary exhaust fan  copyir.com    Turn off the main switch, and check the wiring of the DC controller PCB and 2V system fuse; then, turn on the main switch  copyir.com

خواندن 1031 دفعه
ایراندوست بهزاد

آخرین‌ها از ایراندوست بهزاد

موارد مرتبط