چاپ کردن این صفحه
شنبه, 15 اسفند 1394 13:13

کانون Canon NP4540

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

E000    No fuser heat
E001    High fuser temperature or shorter thermistor
E002    Low temperature or bad thermistor
E003    Fuser problem
E004    Bad SSR (heat staying on)
E010    Drive
E020    Black toner motor
E030    Counter
E080    Interface problem with color unit
E081    Vertical drive motor
E082    Horizontal drive motor
E083    Color unit sensor on right
E084    Color unit sensor on left
E085    Color unit release sensor or release or solonoid
E086    Color unit claw release
E089    Laser problem
E100    Laser problem
E110    Laser motor
E140    Laser
E202    Scan
E203    Scan
E204    Scan
E210    Lens
E223    Color unit filter drive motor
E240    DC controller
E401    RDF pickup motor
E402    RDF belt motor
E403    RDF feed motor
E411    RDF document sensor
E500    Sorter-Copier communication error
E510    Sorter drive
E512    Sorter drive
E513    Sorter drive
E514    Sorter drive
E520    Top limit sensor or stack sensor
E530    Sorter home sensor
E531    Stapler home sensor
E535    Stapler swing sensor
E540    Stack shift sensor
E660    IC card
E710    DC controller
E711    DC controller
E714    DC controller
E800    Power off circuit

خواندن 2040 دفعه
ایراندوست بهزاد

آخرین‌ها از ایراندوست بهزاد